Tila- ja sisus­tus­suun­nit­te­lu Valon Värit

 

050 3063936

tarja@valonvarit.fi

p

Y‑tunnus: 2804343–2

Tarja Karppinen

Tar­ja Karppinen

Valais­tus- ja sisustussuunnittelija

Olen kou­lu­tet­tu valais­tus- ja sisus­tus­suun­nit­te­li­ja.
Toteu­tan kaik­ki pro­jek­tit asiak­kaan maun ja tar­peen mukaan, asia­kas­tyy­ty­väi­syys onkin tär­kein tavoit­tee­ni.
Käy­tän suun­ni­tel­mis­sa­ni laa­duk­kai­ta, tur­val­li­sia ja ympä­ris­töys­tä­väl­li­siä tuot­tei­ta ja mate­ri­aa­le­ja, joi­hin yhdis­tän mie­lel­lä­ni uut­ta ja van­haa.
Valais­tus, värit ja luon­non­ma­te­ri­aa­lit ins­pi­roi­vat minua.

  YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

  Täy­tä ja lähe­tä alla ole­va loma­ke, niin otan Sinuun yhteyttä. 

  Minuun saa ottaa yhteyttä
  Puhe­li­mit­seSäh­kö­pos­tit­se

   YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

   Täy­tä ja lähe­tä alla ole­va loma­ke, niin otan Sinuun yhteyttä. 

   Minuun saa ottaa yhteyttä
   Puhe­li­mit­seSäh­kö­pos­tit­se

   Olen AJK-sisus­tus­suun­nit­te­li­jat ry:n jäsen.

   AJK-sisus­tus­suun­nit­te­li­jat ry:n yhteis­työ­kump­pa­ni­ver­kos­to on käy­tös­sä­ni.
   Kuu­lun 
   Suo­men Valo­tek­nil­li­seen seu­raan ja Hel­sin­gin Yrit­tä­jä­nai­siin.
   Ver­kos­tos­sa­ni on usei­ta remontintekijöitä.