Tila- ja sisustussuunnittelu Valon Värit

 

050 3063936

tarja@valonvarit.fi

p

Y‑tunnus: 2804343–2

Tarja Karppinen

Tarja Karppinen

Sis­us­tus­su­un­nit­teli­ja

Olen koulutet­tu sis­us­tus­su­un­nit­teli­ja.
Toteu­tan kaik­ki sis­us­tus­pro­jek­tit asi­akkaan maun mukaan, asi­akastyy­tyväisyys onkin tärkein tavoit­teeni.
Käytän suun­nitelmis­sani laadukkai­ta, tur­val­lisia ja ympäristöys­täväl­lisiä 
mate­ri­aale­ja, joi­hin yhdis­tän mielel­läni uut­ta ja van­haa.
Värit, valais­tus ja luon­non­ma­te­ri­aalit inspiroi­vat min­ua.

YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Täytä ja lähetä alla ole­va lomake, niin otan Sin­u­un yhteyt­tä.

Min­u­un saa ottaa yhteyt­tä
Puhe­lim­itseSähkö­pos­titse


YHTEYDENOTTOPYYNTÖ

Täytä ja lähetä alla ole­va lomake, niin otan Sin­u­un yhteyt­tä.

Min­u­un saa ottaa yhteyt­tä
Puhe­lim­itseSähkö­pos­titse


Olen AJK-sisustussuunnittelijat ry:n jäsen.

AJK-sis­us­tus­su­un­nit­teli­jat ry:n yhteistyökump­paniverkos­to on käytössäni.
Kuu­lun 
Suomen Val­oteknil­liseen seu­raan ja Helsin­gin Yrit­täjä­naisi­in.
Verkos­tossani on usei­ta remon­tin­tek­i­jöitä.