Tila- ja sisustussuunnittelu

Kaipaatko uutta ilmettä kotiisi tai yrityksesi tiloihin?

Tai onko sin­ul­la tilankäyt­töön liit­tyviä haasteita?

Voit kään­tyä puoleeni, kun tarvit­set apua pin­ta­ma­te­ri­aalei­hin, tek­sti­ilei­hin, värei­hin tai kiin­to- ja irtokalus­teisi­in liit­tyvässä sis­us­tus­su­un­nit­telus­sa. Autan sin­ua tarvit­taes­sa löytämään ratkaisun myös asun­non eri tilo­jen rak­en­teel­lisi­in haasteisiin.

Suunnitteluprosessi

Suun­nit­te­lu­työn kar­toituk­sen jäl­keen saat tar­jouk­sen suun­nit­te­lu­työstä. Jos hyväksyt saa­masi tar­jouk­sen, ede­tään suun­nit­telu­sopimuk­sen laad­in­taan, jon­ka jäl­keen pro­jek­ti käyn­nistyy aloituspalaverilla.

Aloi­tus­palaveris­sa pääset esit­tämään toiveet, tarpeet ja ideat, joiden perus­teel­la alkaa varsi­nainen suun­nit­te­lu­työ. Myöhem­min väli­palaveris­sa saat nähtäväk­sesi suun­nitel­malu­on­nok­set, joi­ta voidaan vielä muoka­ta tarpeen mukaan. Päätök­sen­teon jäl­keen saat suun­nitel­man itselle­si. Esimerkik­si laa­ja suun­nitel­ma pitää sisäl­lään visu­al­isoin­nin, huoneko­r­tit ja kat­ta­van mate­ri­aali- ja kalusteluettelon.

Hin­ta 85 €/h, sis. alv 24%