Tila- ja sisustussuunnittelu

Kai­paat­ko uut­ta ilmet­tä kotii­si tai yri­tyk­se­si tiloihin?

Tai onko sinul­la tilan­käyt­töön liit­ty­viä haasteita?

Voit kään­tyä puo­lee­ni, kun tar­vit­set apua pin­ta­ma­te­ri­aa­lei­hin, teks­tii­lei­hin, värei­hin tai kiin­to- ja irto­ka­lus­tei­siin liit­ty­väs­sä sisus­tus­suun­nit­te­lus­sa. Autan sinua tar­vit­taes­sa löy­tä­mään rat­kai­sun myös asun­non eri tilo­jen raken­teel­li­siin haasteisiin.

Suun­nit­te­lu­pro­ses­si

Suun­nit­te­lu­työn kar­toi­tuk­sen jäl­keen saat tar­jouk­sen suun­nit­te­lu­työs­tä. Jos hyväk­syt saa­ma­si tar­jouk­sen, ede­tään suun­nit­te­luso­pi­muk­sen laa­din­taan, jon­ka jäl­keen pro­jek­ti käyn­nis­tyy aloituspalaverilla.

Aloi­tus­pa­la­ve­ris­sa pää­set esit­tä­mään toi­veet, tar­peet ja ideat, joi­den perus­teel­la alkaa var­si­nai­nen suun­nit­te­lu­työ. Myö­hem­min väli­pa­la­ve­ris­sa saat näh­tä­väk­se­si suun­ni­tel­ma­luon­nok­set, joi­ta voi­daan vie­lä muo­ka­ta tar­peen mukaan. Pää­tök­sen­teon jäl­keen saat suun­ni­tel­man itsel­le­si. Esi­mer­kik­si laa­ja suun­ni­tel­ma pitää sisäl­lään visua­li­soin­nin, huo­ne­kor­tit ja kat­ta­van mate­ri­aa­li- ja kalusteluettelon.

Hin­ta 69 €/h, sis. alv 24%