VALAISTUSSUUNNITTELU

Hyvin suun­ni­tel­tu valais­tus lisää hyvin­voin­tia ja turvallisuutta

Hyvin­voin­tia lisää­vät teki­jät
Valais­tuk­sel­la voi­daan tut­ki­tus­ti vai­kut­taa virey­teen, kes­kit­ty­mis­ky­kyyn ja toi­saal­ta se voi aut­taa saa­vut­ta­maan luon­nol­li­sen unirytmin.

 

Eten­kin pimei­nä tal­vi­aa­mui­na tar­vit­sem­me vir­kis­tä­vää vii­le­ää valoa, jot­ta vireys­ta­som­me nousee ja saam­me päi­vän reip­paas­ti käyn­tiin. Päi­vä
aikaan riit­tä­vän teho­kas ja häi­käi­se­mä­tön työ­va­lo vähen­tää sil­miem­me rasi­tus­ta ja aut­taa mei­tä jaksamaan.

Nuk­ku­maan menon lähes­tyes­sä läm­min valon väri aut­taa mei­tä rau­hoit­tu­maan ja nukah­ta­maan ajois­sa. Him­men­net­tä­vät led ‑valai­si­met ja
-valo­nau­hat, jois­sa valon väriä voi vaih­taa vii­leäs­tä läm­pi­mään mah­dol­lis­taa tämän, ns. ihmis­läh­töi­sen valaistuksen.

Tur­val­li­suu­teen vai­kut­ta­vat teki­jät
Lii­ke- ja hämä­rä­tun­nis­ti­met aut­ta­vat eteis­ten ja por­taik­ko­jen valai­sus­sa, jol­loin vaa­ra kom­pas­tua tai kaa­tua vähenee.

 

Kodin valais­tus­ta on mah­dol­li­suus ohja­ta äly­pu­he­lin­so­vel­luk­sel­la, kun ei itse olla pai­kal­la, mut­ta halu­taan pitää koti asu­tun näköisenä.

Valais­tus tilan mukaan

 

Paras lop­pu­tu­los valais­tuk­ses­sa saa­vu­te­taan, kun käy­te­tään muu­ta­mia vaih­toeh­to­ja yhdes­sä, kuten epä­suo­raa valais­tus­ta tai alas­va­lo­ja ja tunnelma/kohdevalaisimia, tilan käyt­tö­tar­koi­tuk­ses­ta riippuen.

 

Haluat­ko nos­taa asun­to­si arvoa?

Kiin­teäs­ti asun­toon asen­net­tu him­men­net­tä­vä epä­suo­ra valais­tus ja/tai alas­va­lot nos­ta­vat asun­non arvoa, kun myyn­nin aika koittaa.

Arvio­käyn­ti, tar­jous ja suunnittelusopimus

Työn laa­juus käy­dään yhdes­sä asiak­kaan kans­sa läpi arvio­käyn­nil­lä. Arvio­käyn­nin jäl­keen asia­kas saa tar­jouk­sen ja jos hän hyväk­syy sen, alle­kir­joi­tam­me suun­nit­te­luso­pi­muk­sen. Ensim­mäi­nen suun­ni­tel­ma­luon­nos käy­dään läpi asiak­kaan kans­sa, jol­loin on mah­dol­li­suus teh­dä muu­tok­sia. Lisä­muu­tok­set tul­ki­taan lisätyöksi.

Hin­nat

Valais­tus­suun­nit­te­lu 82 €/h, sis. alv 24%