Hyvä ja riittävä valaistus lisää hyvinvointia ja turvallisuutta sekä lisää asunnon arvoa

Hyv­in­voin­tia lisäävät tek­i­jät
Valais­tuk­sel­la voidaan tutk­i­tusti vaikut­taa virey­teen, keskit­tymiskykyyn ja toisaal­ta se voi aut­taa saavut­ta­maan luon­nol­lisen uniryt­min. Etenkin pimeinä talvi­aa­muina tarvit­semme virk­istävää viileää val­oa, jot­ta vireysta­somme nousee ja saamme päivän reip­paasti käyn­ti­in. Päivä aikaan riit­tävän tehokas ja häikäisemätön työ­va­lo vähen­tää silmiemme rasitus­ta ja aut­taa meitä jak­samaan. Nukku­maan menon läh­estyessä läm­min val­on väri aut­taa meitä rauhoit­tumaan ja nukah­ta­maan ajois­sa. Him­men­net­tävät led ‑valaisimet ja ‑val­onauhat, jois­sa val­on väriä voi vai­h­taa viileästä lämpimään mah­dol­lis­taa tämän, ns. ihmis­lähtöisen valais­tuk­sen.

Tur­val­lisu­u­teen vaikut­ta­vat tek­i­jät
Liike- ja hämärä­tun­nis­timet aut­ta­vat eteisiten ja por­taikko­jen valais­us­sa. Äly­puhe­linsovel­luk­sel­la voidaan ohja­ta kodin valais­tus­ta, kun ei itse olla paikalla, mut­ta halu­taan pitää koti asu­tun näköisenä.

Valais­tus tilan mukaan

Paras lop­putu­los valais­tuk­ses­sa saavute­taan, kun käytetään paria vai­h­toe­htoa yhdessä kuten epä­suo­raa valais­tus­ta tai alas­val­o­ja ja tunnelma/kohdevalaisimia, tilan käyt­tö­tarkoituk­ses­ta riip­puen.

Hin­nat ja suun­nit­telupros­es­si

Tun­ti­hin­ta suun­nit­te­lu­työlle on 95€/h + alv 24%. Suun­nit­te­lu­työhön kulu­vas­ta ajas­ta annan tun­timääräarvion, työn laa­ju­ud­es­ta riip­puen. Työn laa­ju­us käy­dään yhdessä asi­akkaan kanssa läpi arviokäyn­nil­lä, jon­ka hin­ta on 100€+alv 24%. Arviokäyn­ti­hin­nan hyvitän, jos asi­akas päät­tää tila­ta suun­nitel­man. Arviokäyn­nin jäl­keen asi­akas saa tar­jouk­sen ja jos hän hyväksyy sen, allekir­joita­mme suun­nit­telu­sopimuk­sen. Ensim­mäi­nen suun­nitel­malu­on­nos käy­dään läpi asi­akkaan kanssa, jol­loin on mah­dol­lisu­us tehdä muu­tok­sia. Lisä­muu­tok­set tulk­i­taan lisä­työk­si.

Yhteistyökump­paniverkos­tossani on sekä valais­in­toimit­ta­jia että muu­tamia sähköasen­ta­jia.