VALAISTUSSUUNNITTELU

OIKEANLAINEN valaistus lisää hyvinvointia ja turvallisuutta

Hyv­in­voin­tia lisäävät tek­i­jät
Valais­tuk­sel­la voidaan tutk­i­tusti vaikut­taa virey­teen, keskit­tymiskykyyn
ja toisaal­ta se voi aut­taa saavut­ta­maan luon­nol­lisen unirytmin.

Etenkin pimeinä talvi­aa­muina tarvit­semme virk­istävää viileää val­oa,
jot­ta vireysta­somme nousee ja saamme päivän reip­paasti käyn­ti­in. Päivä
aikaan riit­tävän tehokas ja häikäisemätön työ­va­lo vähen­tää silmiemme
rasitus­ta ja aut­taa meitä jaksamaan.

Nukku­maan menon läh­estyessä läm­min val­on väri aut­taa meitä
rauhoit­tumaan ja nukah­ta­maan ajois­sa. Him­men­net­tävät led ‑valaisimet ja
-val­onauhat, jois­sa val­on väriä voi vai­h­taa viileästä lämpimään
mah­dol­lis­taa tämän, ns. ihmis­lähtöisen valaistuksen.

Tur­val­lisu­u­teen vaikut­ta­vat tek­i­jät
Liike- ja hämärä­tun­nis­timet aut­ta­vat eteis­ten ja por­taikko­jen valais­us­sa, jol­loin vaara kom­pas­tua tai kaat­ua vähenee.

Kodin valais­tus­ta on mah­dol­lisu­us ohja­ta äly­puhe­linsovel­luk­sel­la, kun ei itse olla paikalla, mut­ta halu­taan pitää koti asu­tun näköisenä.

Valais­tus tilan mukaan

Paras lop­putu­los valais­tuk­ses­sa saavute­taan, kun käytetään muu­tamia vai­h­toe­hto­ja yhdessä, kuten epä­suo­raa valais­tus­ta tai alas­val­o­ja ja tunnelma/kohdevalaisimia, tilan käyt­tö­tarkoituk­ses­ta riippuen. 

Halu­atko nos­taa asun­tosi arvoa?

Kiin­teästi asun­toon asen­net­tu him­men­net­tävä epä­suo­ra valais­tus ja/tai alas­val­ot nos­ta­vat asun­non arvoa, kun myyn­nin aika koittaa.

Arviokäyn­ti, tar­jous ja suunnittelusopimus

Työn laa­ju­us käy­dään yhdessä asi­akkaan kanssa läpi arviokäyn­nil­lä.  Arviokäyn­nin jäl­keen asi­akas saa tar­jouk­sen ja jos hän hyväksyy sen, allekir­joita­mme suun­nit­telu­sopimuk­sen. Ensim­mäi­nen suun­nitel­malu­on­nos käy­dään läpi asi­akkaan kanssa, jol­loin on mah­dol­lisu­us tehdä muu­tok­sia. Lisä­muu­tok­set tulk­i­taan lisä­työk­si.  Hyvitän arviokäyn­ti­hin­nan asi­akkaalle, jos suun­nit­telu­sopimus syntyy.

Hin­nat

Valais­tus­su­un­nit­telu 99 €/h, sis. alv 24%

Arviokäyn­ti 120 €, sis. alv 24%