SISUSTUSKONSULTOINTI

Sisustuskonsultointi

Sis­us­tuskon­sul­toin­ti on lyhyt 2–4 tun­nin kon­sul­toin­ti asi­akkaan luona tai sis­us­tus­li­ik­keessä.
Esimerkik­si juh­lien läh­estyessä voi pieni tilo­jen selkiyt­tämi­nen tai uusien kalus­tei­den han­k­in­ta olla ajanko­htaista.
Niin pien­tä sis­us­tus­pul­maa ei olekaan, etteikö sitä kan­nat­taisi ratkaista yhdessä suun­nit­teli­jan kanssa.

Asi­akas saa kon­sul­toin­nin muu­tose­hdo­tuk­set kirjallisena.

Soi­ta tai lähetä viestiä, ratkaistaan pul­mat yhdessä.

Hin­ta 85 €/h, sis. alv 24%