Sisus­tus- ja Tilasuunnittelu

Tila- ja sisustussuunnittelu

Kai­paat­ko uut­ta ilmet­tä kotii­si tai yri­tyk­se­si tiloi­hin? Tai onko sinul­la tilan­käyt­töön liit­ty­viä haas­tei­ta? Voit kään­tyä puo­lee­ni, kun tar­vit­set apua pin­ta­ma­te­ri­aa­lei­hin, teks­tii­lei­hin, värei­hin tai kiin­to- ja irto­ka­lus­tei­siin liit­ty­väs­sä sisus­tus­suun­nit­te­lus­sa. Autan sinua tar­vit­taes­sa löy­tä­mään rat­kai­sun myös asun­non eri tilo­jen raken­teel­li­siin haasteisiin.

Suun­nit­te­lu­pro­ses­sin eteneminen

Suun­nit­te­lu­työn kar­toi­tuk­sen jäl­keen saat tar­jouk­sen suun­nit­te­lu­työs­tä. Jos hyväk­syt saa­ma­si tar­jouk­sen, ede­tään suun­nit­te­luso­pi­muk­sen laa­din­taan, jon­ka jäl­keen pro­jek­ti käyn­nis­tyy aloituspalaverilla.

Aloi­tus­pa­la­ve­ris­sa pää­set esit­tä­mään toi­veet, tar­peet ja ideat, joi­den perus­teel­la alkaa var­si­nai­nen suun­nit­te­lu­työ. Myö­hem­min väli­pa­la­ve­ris­sa saat näh­tä­väk­se­si 3D-suun­ni­tel­ma­luon­nok­set, joi­ta voi­daan vie­lä muo­ka­ta tar­peen mukaan. Pää­tök­sen­teon jäl­keen saat suun­ni­tel­man itsel­le­si. Esi­mer­kik­si laa­ja suun­ni­tel­ma pitää sisäl­lään 3D-visua­li­soin­nin, huo­ne­kor­tit ja kat­ta­van mate­ri­aa­li- ja kalusteluettelon.

Sisus­tus­kon­sul­toin­ti

Sisus­tus­kon­sul­toin­ti on lyhyt 2–4 tun­nin kon­sul­toin­ti asiak­kaan luo­na tai sisus­tus­liik­kees­sä. Esi­mer­kik­si juh­lien lähes­tyes­sä voi pie­ni tilo­jen sel­kiyt­tä­mi­nen tai uusien kalus­tei­den han­kin­ta olla ajan­koh­tais­ta. Niin pien­tä sisus­tus­pul­maa ei ole­kaan, ettei­kö sitä kan­nat­tai­si rat­kais­ta yhdes­sä suun­nit­te­li­jan kans­sa. Asia­kas saa kon­sul­toin­nin muu­to­seh­do­tuk­set kir­jal­li­se­na. Soi­ta tai lähe­tä vies­tiä, rat­kais­taan pul­mat yhdessä.

Valais­tus­suun­nit­te­lu

Olet­ko raken­ta­mas­sa ihan uut­ta vai remon­toit­ko van­haa? Olet­ko aja­tel­lut teet­tää valais­tus­suun­ni­tel­maa? Riit­tä­väl­lä ja asian­mu­kai­sel­la valais­tuk­sel­la vai­ku­te­taan rat­kai­se­vas­ti asu­mis­mu­ka­vuu­teen, tur­val­li­suu­teen, viih­ty­vyy­teen ja virey­teen. Teen yksi­löl­li­siä valais­tus­suun­ni­tel­mia, jois­ta tulos­tan 3D ‑havain­ne­ku­vat ja valai­sin­luet­te­lot toteu­tus­ta var­ten.
Ota roh­keas­ti yhteyt­tä, tuo­daan valoa yri­tyk­see­si tai kotiisi.

Han­kin­to­jen kil­pai­lu­tus­pal­ve­lu ja sisus­tus- ja rakennusprojekteihin

Tar­vit­set­ko apua han­kin­nois­sa? Han­kin­to­jen kil­pai­lut­ta­mi­sel­la voi­daan sääs­tää sel­vää rahaa, joka tun­tuu Sinun kuk­ka­ros­sa­si. Kil­pai­lu­tan puo­les­ta­si sisus­tus- ja raken­nus­pro­jek­tien mate­ri­aa­li- ja pal­ve­lu­han­kin­nat yli 20 vuo­den kokemuksella.

Ota yhteyt­tä, niin käy­dään pro­jek­ti­si tar­peet läpi ja sääs­te­tään kil­pai­lu­tuk­sel­la Sinun rahojasi.