Sisustus- ja Tilasuunnittelu

Tila- ja sisustussuunnittelu

Kaipaatko uut­ta ilmet­tä koti­isi tai yri­tyk­sesi tiloi­hin? Tai onko sin­ul­la tilankäyt­töön liit­tyviä haastei­ta? Voit kään­tyä puoleeni, kun tarvit­set apua pin­ta­ma­te­ri­aalei­hin, tek­sti­ilei­hin, värei­hin tai kiin­to- ja irtokalus­teisi­in liit­tyvässä sis­us­tus­su­un­nit­telus­sa. Autan sin­ua tarvit­taes­sa löytämään ratkaisun myös asun­non eri tilo­jen rak­en­teel­lisi­in haasteisiin.

Suunnitteluprosessin eteneminen

Suun­nit­te­lu­työn kar­toituk­sen jäl­keen saat tar­jouk­sen suun­nit­te­lu­työstä. Jos hyväksyt saa­masi tar­jouk­sen, ede­tään suun­nit­telu­sopimuk­sen laad­in­taan, jon­ka jäl­keen pro­jek­ti käyn­nistyy aloituspalaverilla.

Aloi­tus­palaveris­sa pääset esit­tämään toiveet, tarpeet ja ideat, joiden perus­teel­la alkaa varsi­nainen suun­nit­te­lu­työ. Myöhem­min väli­palaveris­sa saat nähtäväk­sesi 3D-suun­nitel­malu­on­nok­set, joi­ta voidaan vielä muoka­ta tarpeen mukaan. Päätök­sen­teon jäl­keen saat suun­nitel­man itselle­si. Esimerkik­si laa­ja suun­nitel­ma pitää sisäl­lään 3D-visu­al­isoin­nin, huoneko­r­tit ja kat­ta­van mate­ri­aali- ja kalusteluettelon.

Sisustuskonsultointi

Sis­us­tuskon­sul­toin­ti on lyhyt 2–4 tun­nin kon­sul­toin­ti asi­akkaan luona tai sis­us­tus­li­ik­keessä. Esimerkik­si juh­lien läh­estyessä voi pieni tilo­jen selkiyt­tämi­nen tai uusien kalus­tei­den han­k­in­ta olla ajanko­htaista. Niin pien­tä sis­us­tus­pul­maa ei olekaan, etteikö sitä kan­nat­taisi ratkaista yhdessä suun­nit­teli­jan kanssa. Asi­akas saa kon­sul­toin­nin muu­tose­hdo­tuk­set kir­jal­lise­na. Soi­ta tai lähetä viestiä, ratkaistaan pul­mat yhdessä.

Valaistussuunnittelu

Oletko rak­en­ta­mas­sa ihan uut­ta vai remon­toitko van­haa? Oletko ajatel­lut teet­tää valais­tus­su­un­nitel­maa? Riit­täväl­lä ja asian­mukaisel­la valais­tuk­sel­la vaikute­taan ratkai­sev­asti asum­is­mukavu­u­teen, tur­val­lisu­u­teen, viihtyvyy­teen ja virey­teen. Teen yksilöl­lisiä valais­tus­su­un­nitelmia, joista tulostan 3D ‑havain­neku­vat ja valaisin­luet­telot toteu­tus­ta varten.
Ota rohkeasti yhteyt­tä, tuo­daan val­oa yri­tyk­seesi tai kotiisi.

Hankintojen kilpailutuspalvelu ja sisustus- ja rakennusprojekteihin

Tarvit­setko apua han­k­in­nois­sa? Han­k­in­to­jen kil­pailut­tamisel­la voidaan säästää selvää rahaa, joka tun­tuu Sin­un kukkarossasi. Kil­pailu­tan puolestasi sis­us­tus- ja raken­nus­pro­jek­tien mate­ri­aali- ja palveluhank­in­nat yli 20 vuo­den kokemuksella.

Ota yhteyt­tä, niin käy­dään pro­jek­tisi tarpeet läpi ja säästetään kil­pailu­tuk­sel­la Sin­un rahojasi.